کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش در نظام نوین ترویج کشاورزی (مورد مطالعه: استان زنجان)

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 61-71

زهرا طاهری؛ عنایت عباسی؛ مسعود بیژنی؛ جواد قاسمی


راهبردهای بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 2، آذر 1398، صفحه 223-251

10.22034/iaeej.2020.199832.1450

کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با استفاده از روش SWOT

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 229-246

سید احمد محمدی نیا؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ مسعود برادران