کلیدواژه‌ها = رفتار
تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارهای پایداری پنبه کاران: مورد مطالعه استان اصفهان

دوره 10، شماره 2، آذر 1393، صفحه 137-151

زهرا افشاری؛ کورش رضائی مقدم؛ عبدالعظیم آجیلی