واکاوی پدیدارشناسانه تجارب زیسته اعضای هیئت‌علمی از تدریس دروس کشاورزی در سکوی آموزش مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف واکاوی پدیدارشناسانه تجارب زیسته اعضای هیئت‌علمی از تدریس دروس کشاورزی در سکوی آموزش مجازی به روش کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه اراک بود. مشارکت‌کنندگان 30 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی و محیط‌ زیست بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و با رعایت تنوع و همگونی در سال تحصیلی 1402-1401 انتخاب شدند. داده‌های کیفی به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته با 5 سؤال باز پاسخ تا مرحله اشباع نظری گردآوری شد. از روش تحلیل تماتیک به‌عنوان روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش نتایج موجود در داده‌های کیفی به دست آمده از مصاحبه‌ها استفاده شد. به‌منظور اطمینان از صحت یافته‌های پژوهش چهار معیار پیشنهادی اسپزیال، استروبرت و کارپنتر مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها در ابتدا پیاده‌سازی متن صورت گرفت و پس از تعریف واحد تحلیل، مقوله‌ها تعریف و سپس مقوله‌ها کدبندی شدند برای کدگذاری داده‌ها از نرم‌افزار MaxQDA استفاده شد. یافته‌های پژوهش در خصوص تجارب زیسته اعضای هیئت‌علمی از آموزش مجازی دوران کرونا، شامل ترویج و آموزش، تسهیلگری، ضعف زیرساختی و اثرات روانی بود. همچنین از زاویه دید آن‌ها فرصت‌های آموزش مجازی شامل: تقویت مهارت فناوری آموزشی، گسترش مهارت تدریس برخط، تقویت زیرساخت ترویج و آموزش مجازی بود. همچنین تهدیدهای آموزش مجازی شامل مسائل آموزشی، عدم حضور شناختی، مشکلات زیرساختی و فقدان قوانین بود. درنهایت آن‌ها در مقابل تهدیدهای آموزش مجازی راهکارهای اثربخش کردن ترویج و آموزش، تقویت زیرساخت‌ها و وضع قوانین را مطرح کردند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود مهارت تدریس و تولید محتوا در میان استادان دانشکده کشاورزی تقویت، زیرساخت‌ها بهبود و قوانین مشخصی در زمینه ترویج و آموزش مجازی تدوین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological Analysis of Faculty Members' Lived Experiences about Teaching Agriculture Courses in the Virtual Education Platform

نویسندگان [English]

  • R Moradi 1
  • M Sadat Abtahi 2
  • S Maleki 3
1 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Department of Educational Sciences, Arak University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Islamic Education, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Senior Expert of Educational Sciences, Faculty of Islamic Education, University of Research Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of phenomenological analysis of faculty members' lived experiences about teaching agriculture courses in the virtual education platform during Corona Virus pandemic using a qualitative approach. The statistical population of the research was the faculty members of the Faculty of Agriculture and Environment of Arak University. Out of the population and with respect to the diversity and homogeneity in the academic year of 2022-2023, 20 faculty members were selected as a sample by purposeful sampling. Qualitative data were collected through five semi-structured interviews with open some questions until the emergence of the theoretical saturation. The thematic analysis was used as a method to recognize, analyze, and report the results obtained from the qualitative interviews.  Four criteria proposed by Spezial, Strobert and Carpenter were used to check and ensure the validity of the research findings. In the first stage of the data analysis, the information was written and presented in the form of some draft texts. After defining the unit of analysis, the categorization and coding the concepts were implemented. MaxQDA software was used to code the collected data. The findings of the research regarding the phenomenological analysis of faculty members' lived experiences about teaching agriculture courses in the virtual education platform during Corona Virus pandemic included factors like training, facilitation, infrastructural weakness, and psychological effects. From the participants’ point of view, virtual education opportunities included strengthening educational technology skills, expanding online teaching skills, expanding education, and strengthening virtual education infrastructure. Also, the threats of virtual education included educational issues, lack of cognitive presence, infrastructural problems, and lack of rules. It is worth mentioning that although the participants listed some threats for the virtual education, they proposed some solutions to make education more effective, strengthen infrastructures, and establish laws. According to the results of the present research, improving the teaching and content production skills among the professors of the agricultural college, improving the infrastructure of virtual education, and formulating specific rules in the field of virtual education were highlighted as the main practical recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Phenomenology
  • Lived experiences
  • Faculty members
  • Virtual education
  • Corona Virus pandemic
چرمچیان لنگرودی، م.، و  ایرانمنش، آ. (1401). تأثیر نیازهای اطلاعاتی و آموزش‌های ترویجی در رفتار اطلاع‌یابی برنج‌کاران ساری، مازندران. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، جلد 14، شماره 60، صص 87-67. https://doi.org/10.22092/jaear.2022.358169.1888
رنجبر کوچکسرایی، س.، روحانی نسب، م.، نیکجو، پ. و  جنتی، ی. (1400). دیدگاه کاربران در مورد آموزش الکترونیک در دوران همه‌گیری کووید -۱۹ در جهان: مطالعه مروری. تعالی بالینی، جلد 10، شماره 4، صص ۵۱-۴۱. http://ce.mazums.ac.ir/article-1-588-fa.html
عباسی، ف.، حجازی، ا.، و حکیم زاده، ر. (1399). تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از فرصت‌ها و چالش‌های تدریس در شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد): یک مطالعه پدیدارشناسی. تدریس پژوهی، جلد 8، شماره 3، صص 24-1. https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765686.1399.8.3.1.0
عزیزی، ط. و حسین پور، ا. (1395). عوامل مؤثر روی کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 12، شماره 1، صص 163-179. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20081758.1395.12.1.11.2
عزیزی، ف.، محمدی بلبان آباد، ز. و باقری، ح. (1400). جستاری بر تجربه‌های زیستۀ استادان و دانشجویان در کلاس‌های مجازی در دوره کرونا؛ مطالعه موردی دانشگاه کردستان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، جلد 14، شماره 3، صص 149-119. https://doi.org/10.22035/jicr.2022.2819.3192
ملک محمدی، ا؛ شهبازی، ا؛ کرمی، ع؛ سلمانزاده، س؛ یزدانی، س و دوراندیش، آرش. (1400). نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری‌های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشور. مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 6، شماره 2، صص 185-202.
مقدس فریمانی، ش و محمودی، م. (1400). رهیافت آموزش کشاورزان آینده ایران از نظر متخصصان آموزش کشاورزی کشور. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، جلد 13، شماره 56، صص 164-185.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.27171205.1400.13.56.9.8
کریمی، م. (1400). تحلیل پدیدارشناسانه‌ی تجارب زیسته اساتید و دانشجویان از آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، جلد 11، شماره 4، صص 174-153.
 
Chaka, C. (2023). Fourth industrial revolution—a review of applications, prospects, and challenges for artificial intelligence, robotics and blockchain in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 18(2),1-39. DOI: https://doi.org/10.58459/rptel.2023.18002
Ebardo, R., and Suarez, M. T. (2023). Do cognitive, affective and social needs influence mobile learning adoption in emergency remote teaching?. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 18(14), 1-29 https://doi.org/10.58459/rptel.2023.18014
Haas, B., Lavicza, Z., and Kreis, Y. (2023). Parent’s experience in remote learning during COVID-19 with digital and physical mathematical modelling. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 18(13), 1-26. https://doi.org/10.58459/rptel.2023.18013
Hopwood, I. (2023). Peerless? How students’ experience of synchronous online teaching can disrupt the development of relationships to peers, teachers, subject and self. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 18, 007. https://doi.org/10.58459/rptel.2023.18007
Hussain Al-Qahtani, M. (2019). Teachers’ and students’ perceptions of virtual classes and the effectiveness of virtual classes in enhancing communication skills. Arab World English Journal (AWEJ), Special Issue: The Dynamics of EFL in Saudi Arabia. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3512530
Islam, M. A., Nur, S., and Talukder, M. S. (2021). E-learning in the time of COVID-19: Lived experiences of three university teachers from two countries. E-Learning and Digital Media, 18(6), 557-580. https://doi.org/10.1177/20427530211022924
Almaiah, M. A., Al-Khasawneh, A., and Althunibat, A. (2020). Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic. Education and information technologies, 25, 5261-5280. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10219-y
 Kim, J. W., Myung, S. J., Yoon, H. B., Moon, S. H., Ryu, H., and Yim, J. J. (2020). How medical education survives and evolves during COVID-19: our experience and future direction. PLoS One, 15(12), e0243958. doi: 10.1371/journal.pone.0243958. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243958
Li, S., Zhang, C., Liu, Q., and Tong, K. (2022). E-Learning during COVID-19: perspectives and experiences of the faculty and students. BMC Medical Education, 22(1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12909-022-03383-x
Motte-Signoret, E., Labbé, A., Benoist, G., Linglart, A., Gajdos, V., and Lapillonne, A. (2021). Perception of medical education by learners and teachers during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional survey of online teaching. Medical education online, 26(1), 1919042. https://doi.org/10.1080/10872981.2021.1919042
Speziale, H. S., Streubert, H. J., and Carpenter, D. R. (2011). Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. USA: Lippincott Williams & Wilkins.
Tan, A. J., Davies, J., Nicolson, R. I., and Karaminis, T. (2023). A technology-enhanced learning intervention for statistics in higher education using bite-sized video-based learning and precision teaching. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 18, 001-001. https://doi.org/10.58459/rptel.2023.18001