بررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نسبت به محصولات کشاورزی تراریخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

تولید و مصرف گیاهان تراریخته یکی از دستاوردهای نوین فناوری زیستی میباشد.این دسته از محصولات با ایجاد منفعت اقتصادی و تولید ثروت برای کشاورزان، مدیریت صحیح علفهای هرز و آفات، کاهش گازهای گلخانهای و تأمین غذای کافی برای جمعیت در حال رشد دنیا، ضمن حفاظت از محیط‌ زیست،سهم بسزایی را در توسعه پایدار به عهده دارند. از آنجا که کارشناسان کشاورزی می ‌توانند با ارائه اطلاعات به مردم به‌خصوص کشاورزان، نقش مهمی در توسعه این محصولات ایفا نمایند، بنابراین، آگاهی از تمایل آنان نسبت به محصولات تراریخته بسیار مهم می باشد. هدف کلی این پژوهش، بررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به محصولات کشاورزی تراریخته می‌باشد. نمونه پژوهش بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد (n=216 ). نتایج نشان داد، نگرش نسبت به محصولات تراریخته، اعتماد و ادراک برابری به طور مستقیم بر تمایل کارشناسان نسبت به محصولات تراریخته تأثیر دارند. در حالی که متغیرهای مزایای درک شده، خطرات درک شده و دانش به‌طور غیر مستقیم بر تمایل کارشناسان تأثیر می‌ گذارند. درنهایت متغیرهای نگرش نسبت به محصولات تراریخته، اعتماد، ادراک برابری، مزایای درک شده، خطرات درک شده و دانش، 45 درصد از تمایل کارشناسان را نسبت به محصولات تراریخته تبیین می‌ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Tendency of Khuzestan Province Organization of Agriculture Jihad Experts towards Genetically Modified Crops

نویسندگان [English]

  • Masoud Yazdanpanah 1
  • Masoumeh Forouzani 1
  • Ziba Bakhtiyari 2
1
2
چکیده [English]

Production and consumption of genetically modified plants have been known as one of the new outcomes of biotechnology. These crops through economic benefits for farmers, pest and weed management, and reducing greenhouse gases, supplying enough food for the growing world population, and conserving the environment. It have significantly can lead to sustainable development. Whereas, agricultural experts have key role toward informing farmers as well as spreading and developing such crops, understanding their attitude about genetically modified crops is quite important. Hence, this study aimed to investigate the attitude of Khuzestan Province Organization of Agriculture Jihad experts towards genetically modified crops. A sample of 216 persons was selected through simple random sampling method. The results showed that, the attitude towards genetically modified crops, trust and perception directly affected the intention of agricultural experts to use those crops. Whereas, the perceived benefits, perceived risks and knowledge indirectly had effects on their intention. The variables of attitude towards genetically modified crops, trust, perception, perceived benefits, perceived risks and knowledge could predict 45 percent of variations of experts’ tendency towards those crops. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intention
  • Attitude
  • Biotechnology
  • Genetically Modified Crops
  • sustainable development
  • Agricultural Experts
آزادی، ح.، خسروی پور، ب.، و یزدان پناه، م. (1393) تعیین مؤلفه­های تأثیرگذار بر نیت بهره­برداران در راستای ایجاد نظام زراعی- دامی مختلط در شهرستان کوه دشت. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 10، شماره 2، صص 29-17.
پزشکی راد، غ.، و نعیمی، ا. (1389). تحلیل عاملی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی استان تهران نسبت به به‌کارگیری گیاهان تراریخته. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-42 شماره 2، صص 202-193.
خسروی، س.، و توحید فر،م. (1391). نقش محصولات تراریخته در توسعه پایدار. مجله ایمنی زیستی، دوره 4، شماره 4، صص 102-87.
قرخلو، ج.، درخشان، ا.، ویدال، ر.، و راستگو، م. (1391). مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علفکش: مزایا و معایب. مجلهپژوهشعلف‌هایهرز، جلد 4، شماره 2، صص 139-111.
کرمی، ش.، کرمی، ع.، و زمانی غ. (1391). سازه­های مؤثر بر نگرش ذینفعان نسبت به به‌کارگیری دستگاه آب شیرین­کن در کشاورزی بوشهر. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 8، شماره 2، صص 17-1.
منفرد، ن. (1391). سازه­های مؤثر بر نگرش و تمایل رفتاری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نسبت به کاربرد فناوری آبیاری. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 10، شماره 2، صص104-91.
مهاجر، م.، صفایی، ح.، و مهدوی دامغانی، ع. (1390). ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 6، شماره1، صص42-35.
نعیمی، ا.، پزشکی راد، غ.، و قره یاضی، ب. (1388). بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران در مورد کاربرد گیاهان تراریخته. مجله علوم محیطی، سال 7، شماره 2، صص 154-141.
هاشمی، م.، و شجاع الساداتی، س. ع. (1389). مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی: فرصت­ها و چالش­ها. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره 7، شماره 1، صص 102-89.
 
Ajzen, I. (1991.). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes 50, 179–211.
Aleksejeva, I. (2014). EU experts’ attitude towards use of GMO in food and feed and other industries.  Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 494-501.‏
Amal Bakr, S., and Lukman Ayinde, O. (2013). Awareness of GM food proliferation in Saudi Arabia: A case study of Makkah city. Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, 13(1), 8-13.
Azadi, H., and Ho., P. (2010). Genetically modified and organic crops in developing countries: A review of options for food security. Biotechnology Advances, 28(1), 160-168.
Chen, M. F., and Li, H. L. (2007). The consumer’s attitude toward genetically modified foods in Taiwan. Food Quality and Preference, 18(4), 662-674.
Cook, A. J., Kerr, G. N., and Moore, K. (2002). Attitudes and intentions towards purchasing GM food. Economic Psychology, 23(5), 557–572.
Costa-Font, M., Gil, J. M., and Traill, W. B. (2008). Consumer acceptance, valuation of and attitudes towards genetically modified food: Review and implications for food policy. Food policy, 33(2), 99-111.‏
Dunlap, R., Van Liere, K., Mertig, A., and Jones, R. (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revised NEP scale. Journal of Social Issues, 56, 425–444.
Ganiere, P., Chern, W., Hahn, D., and Chiang, F. (2004). Consumer attitudes towards genetically modified foods in emerging markets: the impact of labeling in Taiwan. International food and agribusiness management review, 7(3), 1-20.
Ghasemi, S., Karami, E., and Azadi, H. (2013). Knowledge, Attitudes and Behavioral Intentions of Agricultural Professionals toward Genetically Modified (GM) Foods: A case study in southwest Iran. Science and Engineering Ethics, 19(3), 1201-1227
Grunert, K. G., Bredahl, L., and Scholderer, J. (2003). Four questions on European consumers’ attitudes toward the use of genetic modification in food production. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 4(4), 435-445.
Hu, L., and Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation modeling, 6(1), 1-55.
Huijts, N. M. A., Molin, E. J. E., and Steg, L. (2012). Psychological factors influencing sustainable energy technology acceptance: A review-based comprehensive framework. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1), 525-531
Kimenju, S. C., and De Groote, H. (2008). Consumer willingness to pay for genetically modified food in Kenya. Agricultural Economics, 38(1), 35-46.‏
Malek-Saeidi, H., Rezaei-Moghaddam, K., and Ajili, A. (2012). Professionals' attitudes towards organic farming: the case of Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 14(1), 37-50.‏
Martinez-Poveda, A., Molla-Bauza, M. B., del Campo Gomis, F. J., and Martinez, L. M. C. (2009). Consumer- perceived risk model for the introduction of genetically modified food in Spain. Food Policy, 34(6), 519-528.
McFarlane, B. L., and Boxall, P. C. (2003). The role of social psychological and social structural variables in environmental activism: an example of the forest sector. Journal of Environmental Psychology, 23(1), 79-87.
Ng, B. Y., Kankanhalli, A., and Xu, Y. (2009). Studying users computer security behavior: A health belief perspective. Decision Support Systems, 46(4), 815–825.
Orji, R., Vassileva, J., and Mandryk, R. (2012). Towards an effective health interventions design: An extension of the health belief model. Online Journal of Public Health Informatics, 4(3).
Wheeler, S. (2005). Factors Influencing Agricultural Professionals' Attitudes towards organic agriculture and biotechnology Ph.D dissertation, ANU, Canberra.
Wheeler, S. A. (2007). Contrasting the beliefs of Australian agricultural professionals about the benefits and costs of genetic engineering and organic agriculture. Animal Production Science, 47(12), 1389-1396.‏
Yazdanpanah, M., Hayati, D., and Zamani, G.H., 2011. Investigating agricultural professionals’ intentions and behaviours towards water conservation: using a modified theory of planned behavior. Environ. Sci, 9 (1), 1-22.
Yazdanpanah, M., Komendantova, N., Shirazi, Z. N., and Bayer, J. L. B. (2015). Green or in between? Examining youth perceptions of renewable energy in Iran. Energy Research & Social Science, 8, 78-85.