نیازهای آموزشی مرکبات‏ کاران شهرستان جهرم در زمینه‌ی تجارت الکترونیک کشاورزی: کاربرد مدل‏ های ارزیابی بوریچ و کوادرانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مرکبات­ کاران شهرستان جهرم در زمینه‌ی تجارت الکترونیک کشاورزی با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و مدل تجزیه و تحلیل کوادرانت بود. داده ­های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایشی به کمک پرسشنامه و از نمونه­ ای شامل 60 کارشناس باغبانی و اقتصاد کشاورزی از مدیری ت­های جهاد کشاورزی شهرستان­های شیراز و جهرم و 270 مرکبات کار شهرستان جهرم جمع ­آوری شد. انتخاب کارشناسان جهاد کشاورزی به‌صورت تصادفی و انتخاب مرکبات­کاران به‌صورت تصادفی طبقه‏ بندی با انتساب متناسب صورت گرفت. روایی ظاهری پرسشنامه با استفاده از نظرسنجی از متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. بر اساس نتایج مطالعه، کارشناسان دارای شناخت صحیح از نیازهای آموزشی تجارت الکترونیک مرکبات‏کاران بوده و مرکبات­ کاران نیز دارای شناخت صحیح از نیازهای آموزش الکترونیک خود بودند. در این راستا نتایج بیانگر آن است که مهارت کار با کامپیوتر و اینترنت، آشنایی با روش ­های تجارت الکترونیک محصولات کشاورزی، آشنایی با قوانین حقوقی تجارت الکترونیک، سواد پایه زبان انگلیسی، آشنایی با روش­های پرداخت الکترونیک ایمن، توانایی ایجاد و مدیریت وبلاگ برای واحد تولیدی و مهارت در عقد صحیح قراردادهای تجاری، هفت نیاز آموزشی قطعی تجارت الکترونیک مرکبات­کاران را تشکیل می­دهند؛ بنابراین پیشنهاد می­ شود، ایجاد و یا تقویت این شایستگی‌ها در صدر برنامه­ های آموزشی و ترویجی تجارت الکترونیک قرار گیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Needs of Jahrom Citrus Producers towards Agricultural E-commerce: Application of Borich and Quadrant Models

نویسندگان [English]

  • Raha Zarei 1
  • Gholam Hossein Zamani 2
  • Abdorrasoul Shirvanian 3
1 Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University
3 Assistant Professor of Economic, Social and Extension Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO
چکیده [English]

The purpose of the study was to identify and prioritize the educational needs of Jahrom citrus producers towards agricultural e-commerce with application of the Borich need assessment model and the Quadrant analysis model. The required data were collected using a survey method with questionnaire and a sample of 60 experts in horticulture and agricultural economics of Shiraz and Jahrom Agricultural Jahad Administrations and 270 Jahrom citrus producers. To selection of Agricultural Jahad experts, were used random sampling method and to selection of citrus growers, stratified random sampling method. Face validity of the questionnaire confirmed by a panel of experts and its scales' reliability were evaluated using a pilot test and calculating Cronbach's Alpha coefficient. According to the results, experts had a correct understanding of citrus producers’ e-commerce educational needs and also citrus producers had a correct understanding of their e-commerce educational needs. In this regard, the results indicate proficiency towards working with computer and internet, understanding the methods of e-commerce for agricultural products, understanding the legal laws of e-commerce, the basic literacy of English language, understanding safe electronic payment methods, the ability to create and manage a weblog for the firm and skills in contracting business contracts are seven definitive e-commerce educational needs of citrus producers. Therefore, it is recommended that create or strengthen of these competencies are placed on the top of the educational and extensional programs of e-commerce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Need
  • Agricultural E-commerce
  • Jahrom Citrus Producers
احمدوند، م.، و احمدی کیش، ع. (1395). نیازسنجی آموزشی پرورش‌دهندگان قزل‌آلای رنگین‌کمان در شهرستان بویراحمد. مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 8، شماره 37، صص 130-119.
ریاحی، م.، عباسی، ع.، و چیذری، م. (1396). ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨه‏ی دوره‌های ﺗﻚﭘﻮدﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻲ  ﻋﻠﻤﻲ- ﻛﺎرﺑﺮدی ﻛﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، سال 6، شماره 21، صص 27-1.
زرافشانی، ک.، آگهی، ح.، و خالدی، خ. (1390). ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎی ﻗﻤﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻘﺮ (ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪل ﺑﻮرﯾﭻ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮادراﻧﺖ). مجله زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 9، شماره 1، صص 183-165.
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. (1396). آمارنامه کشاورزی استان فارس در سال 1395. اداره آمار و فناوری اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، سازمان جهاد کشاورزی فارس. شیراز.
عباس نژادورزی، ر.، و عباس نژادورزی، ی. (1389). تجارت الکترونیکی. بابل: انتشارات نشر فن‌آوری نوین.
منفرد، ن. (1395). نیازسنجی آموزش‏های علمی کاربردی بخش کشاورزی در استان بوشهر. مجله ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 12، شماره 2، صص 106-89.
میرگوهر، م.، و موحد محمدی، ح. (1387). بررسی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی و ترویجی کشاورزان با استفاده از رویکرد سنجش اختلافی سطح دانش فنی و میزان کاربرد آن (مطالعه موردی گندمکاران استان‌های تهران و اصفهان). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 4، شماره 1، صص 72-61.
 
Agahi, H., AliBaygi, A., Ghasemi, J., and Ghambarali, R. (2012). Training needs assessment of fish farmers in Dalaho Township in Kermanshah province. International Journal of Agriculture: Research and Review, 2, 991- 997.
Alibaygi, A., and Zarafshani, K. (2008). Training needs of Iranian extension agents about sustainability: The use of Borich's need assessment model. African Journal of Agricultural Research, 3 (10), 681-687.
Altschuld, J.W., and Witkin, B.R. (2000). From needs assessment to action: Transforming needs into solution strategies. New York: Sage Publication.
Angeles, R., and Nath, R. (2005). Critical success factors for the implementation of business-to-business electronic procurement. Communications of the IIMA, 5(1), 15-24.
Borich, G.D. (1980). A needs assessment model for conducting follow-up studies. Journal of Teacher Education, 31(3), 39-42.
Cannon, J.G., Kitchel, A., and Duncan, D.W. (2012). Perceived teaching and learning professional development needs of idaho secondary career and technical education teachers. The Researcher, 24(1), 43-54.
Carpio, C.E., Massa, O.L, Lamie, R.D., and Zapata, S.D. (2013). Does E-commerce help agricultural markets? The case of market maker. The Magazine of Food, Farm, and Resource Issues, 28(4), 1-7.
Chaudhry, A., Ahmad, M., Ali, T., and Iqbal Zafar, M. (2016). Identification and prioritization of training needs of agri. extension personnel working in the Punjab, Pakistan. Agric. Res, 54(2), 313-320.
Daniel, E., Wilson, H., and Myers, A. (2002). Adoption of E-commerce by SMEs in the UK. International Small Business Journal, 20(3), 253-270.
Dsouza, D.J., and Joshi, H.G. (2014). Development of agricultural e-commerce framework for India, a strategic approach. Journal of Engineering Research and Applications, 4(11), 135-138.
Eid, R., Trueman, M., and Ahmed, M.A. (2002). A cross-industry review of B2B critical success factors. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 12(2), 110-123.
Gable, R.K., Pechone, R.L., and Gillung, T.B. (1981). A need assessment model for establishing personnel training priorities. Teacher Education and Special Education, 25(4),38-44.
Garton, B.L., and Chung, N. (1997). An assessment of the in-service needs of beginning teachers of agriculture using two assessment models. Journal of Agricultural Education, 38(3), 51- 58.
Goli, I., Charmchian Langerodi, M., and Shahbazi, I. (2013). Modeling the educational needs of the rice cultivating women in Sari, a township of Mazandaran province, using Borich’s model. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 6(10), 583- 592.
Hailong, X. (2016). The role of computer technology in E-commerce network consumption interaction. presented at the international conference on education, management, computer and society. Paris: Atlantis Press.
Hashemi, S.M., Hosseini, S.M., and Damalas, C.A. (2009). Farmers’ competence and training needs on pest management practices: participation in extension workshops. Journal of Crop Protection, (28), 934- 939.
Henderson, J., Dooley, F., and Akridge, J. (2016). Internet and E-commerce adoption by agricultural input firms. Review of Agricultural Economics, 26 (4), 505-520.
Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Kumar, V., Arif, T., and Bashir Malik, M. (2014). Role of ICT in driving e-commerce business in developing countries. Presented at the National Conference on Recent Innovations & Advancements in Information Technology (RIAIT), 26th -27th November, India.
Liu, H., Wang, U., and Xie, K. (2013). Agricultural E-commerce sites evaluation research. International Journal of Business and Social Science, 4(17), 138-143.
Man, N.B., Saleh, J.M., Hassan, S., Zidane, F.H., Nawi, N.M., and Umar, S. (2016). Training needs of agricultural extension agents using Borich needs assessment model. Asian Journal of agricultural Extension, Economics and Sociology, 13(1), 1- 19.
McFarlane, D., Chembezi, D., and Befecadu, J. (2003). Internet adoption and use of e-commerce strategies by agribusiness firms in Alabama.Paper presented at the Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, February 2th, Alabama,USA.
Morehart, M., and Hopkins, J. (2000). On the upswing: Online buying and selling of crop inputs and livestock. Agricultural Outlook, 4, 10-21.
Mueller, R.A.E. (2000). Emergent E-commerce in agriculture. AIC Issues Brief, 14, 1-8.
ulder, M. (2015). Competence based vocational and professional education: A global overview. Keynote Presentation at the International VET Conference Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: Innovative Concepts for the 21st Century, 2 September ,University of Bremen, Germany.
Ndifon, H.M., Patrick, I.V., and Idiku, F.O. (2012). Extension educational needs assessment of women farmers in south-south Nigeria. International Journal of Humanities and Social Science, 2(13), 319- 324.
Okwoche, V.A., Asogwa, B.C., and Hon, F.A. (2015). Assessment of extension education needs of crop farmers in zone ‘B’ area of Benue agricultural and rural development authority (BNARDA), Benue State, Nigeria. American International Journal of Social Science, 4(2), 243- 249. 
Riyahi, M., Abbasi, E., and Chizari, M. (2017). Educational needs of rural women regarding agricultural applied-scientific modules courses cooperatives in Tehran province. Cooperation and Agriculture, 21, 1-27. 
Rogers, J. (2001). Six keys to B2C E-commerce success. Insurance & Technology, 26(8), 49-54.
Rothman, J., and Grant, L.M. (1987). Approaches and models of community intervention in needs assessment: Theory and practice. Iowa: Iowa State University Press.
Sajeev, M.V., and Singha. A.K., and Venkatasubramanian, V. (2012). Training needs of farmers and rural youth: An analysis of manipur state, India. Journal of Agricultural Science, 3(2), 103-112.
Shahdad nejad, N., and Nakhaie, H. (2011). The role of culture in the development of electronic commerce. 13rd International Conference on Information and Financial Engineering IPEDR vol.12 IACSIT Press, Singapore. 513-517.
Suvedi, M., Jeong, E., and Coombs, J. (2010). Education needs of michigan farmers. Journal of Extension, 48(3), 1- 11. 
Trede, L.D., and Whitaker, B.S. (2000). Educational needs and perceptions of Iowa beginning farmers toward their education. Journal of Agricultural Education, 41(1), 39-48. 
Treiblmaier, H., Pinterits, A., and Floh, A. (2008). Success factors of internet payment systems. International Journal of Electronic Business, 6(4), 369-385.
Wang, J., Zhu, X., and Zhang, C. (2016). Models of China’s E-commerce in the agricultural sector: an exploratory study. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, 9(4), .389-400. Warschauer, M., Said, G.R.E., and Zohry, A.G. (2002). Language choice online: Globalization and identity in Egypt. Journal of Computer-Mediated Communication, 7 (4),JCMC744.
Wen, H.J., Chen, H., and Hwang, H. (2001). E-commerce Website design: strategies and models. Information Management & Computer Security, 9(1), 5-12.
Witkin, B.R. (1984). Assessing need in educational and social programs. San Francisco, CA: Jossey- Bass Inc.
Xiaoping, Z., Chunxia, W., Dong, T., and Xiaoshuan, Z. (2009). B2B E-marketplace adoption in agriculture. Journal of Software, 4(3), 233-234.
Yanyan, W. (2015). Construction of agricultural E-commerce platform in China. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, 8(1), 1-10.