دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-213 
تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران

صفحه 1-22

10.22034/iaeej.2019.93494

یحیی صافی سیس؛ سید حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ سید احمدرضا پیش‏ بین؛ عبدالمطلب رضایی