دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-265 
7. کاربرد تئوری فرهنگی در تحلیل رفتار حفاظت آب کشاورزان دشت نیشابور

صفحه 113-129

مریم تاجری مقدم؛ حسین راحلی؛ شاپور ظریفیان؛ مسعود یزدان پناه