کلیدواژه‌ها = اثربخشی
تحلیل سازه‌های مؤثر بر اثربخشی آبیاری قطره ای باغات منطقه‌ی بندان شهرستان دنا

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 153-164

سارا نصیب ده بر آفتاب؛ مهدی نوری پور؛ آیت اله کرمی کالوس


تحلیل موانع اثربخشی دوره‌های ترویج کشاورزی در استان کرمانشاه

دوره 17، ویژه نامه، خرداد 1400، صفحه 27-38

یاسر محمدی؛ فرشته عواطفی اکمل