کلیدواژه‌ها = اثربخشی
تحلیل موانع اثربخشی دوره‌های ترویج کشاورزی در استان کرمانشاه

دوره 17، ویژه نامه، خرداد 1400، صفحه 27-38

یاسر محمدی؛ فرشته عواطفی اکمل