موانع گذار به کشاورزی ارگانیک در بین شالی‌کاران استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

3 دانشیار، گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل موانع گذار به کشاورزی ارگانیک در بین شالی‌کاران استان مازندران بود. این تحقیق کیفی و از روش مطالعه موردی استفاده‌ شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شالی‌کارانی بودند که گواهی تولید محصول سالم را از مؤسسه استاندارد استان مازندران دریافت نموده بودند. برای نمونه‎گیری از روش هدفمند استفاده‌شده است.بر این اساس، با 15 نفر از شالی‌کاران ارگانیک استان مازندران به‌عنوان نمونه، مصاحبه به عمل آمد. ابزار اصلی مورد استفاده برای جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه باز-پاسخ (پروتکل) بود و از مصاحبه عمیق و مشاهده مستقیم استفاده شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با روش شمارش، کدگذاری و توسعه طبقات انجام شد. نتایج مبین آن بود که شالی‌کاران برای گذار به کشاورزی ارگانیک و یا ماندن در آن با دو دسته موانع کلی، شامل چالش‌ها و هزینه‌ها مواجه هستند. پاسخگویان،‌ نداشتن دانش و آگاهی،‌ عدم‌حمایت‌های دولتی،‌ تولیدی و آینده هراسی را به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های گذار به کشاورزی ارگانیک بیان نمودند و در خصوص هزینه‌ها به هزینه‌های مالی و هزینه‌ها از بعد صرف انرژی و زمان، به‌عنوان مهم‌ترین موانع گذار و یا باقی ماندن در کشاورزی ارگانیک اشاره نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transition Barriers to Organic Farming among Paddy Farmers in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • A Asadollahpour 1
  • M Omidi Najafabadi 2
  • S. J Farajollah Hosseini 3
1 Assistant Professor of Education, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Sari, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economic, Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Science and Research Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economic, Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Science and Research Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to analyze the transition barriers to organic farming among paddy farmers in Mazandaran province. This study was a qualitative research and the case study approach was used to fulfill the purpose. Statistical population were the organic paddy farmers that had received certification of healthy product from Standard Organization of Mazandaran province. Based on a purposive sampling approach, 15 samples were interviewed. The main instrument for data collection was an open-ended questionnaire (protocol). The in-depth interviews and field observations were used for data collection. The analysis of data was carried out through surveys, coding, category development processes. The results showed that the transition barriers to organic farming system include challenges and costs. Lack of knowledge, lack of governmental supports, fear of the future, inappropriate production and financing systems, lack of time and energy were respectively mentioned as the most important challenges and costs of the conversion to organic farming by paddy farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic farming
  • Case study
  • Paddy farmers
  • Mazandaran
ای‌هورن، اف.، هیب، ام.، و ویدمن، جی. (2003). راهنمای آموزشی کشاورزی ارگانیک. ترجمه: صمد رفیعی و احمدرضا فخارزاده. تهران: انتشارات سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
ده‌نمکی، م.، فرهادی‌نژاد، م.، و مدرسی، م. (1397). شناسایی موانع راه‌اندازی کسب‌ و کارهای کشاورزی ارگانیک در ایران مورد مطالعه: واحدهای کشاورزی ارگانیک استان تهران. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد5 ، شماره2 ، صص 123-105.
سازمان جهاد کشاورزی مازندران. (1397). گزارش عملکرد سالانه سازمان جهاد کشاورزی مازندران. معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، اداره آمار.
صالحی، س.، رضایی مقدم، ک.، و حیاتی، د. (1389). "کاربرد مدل اصلاح‌شده پذیرش فناوری برای پیش‌بینی تمایلات رفتاری و ایستارهای زیست‌محیطی کارشناسان کشاورزی". مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 6، شماره 1، صص 28-15.
فاطمی، م.، و کرمی، ع. ( 1389). مطالعه موردی واکاوی علل و اثرات خشک‌سالی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 6، شماره 2، صص 77-96.
کرسول، ج.، و پلانو کلارک، و. (2006). روش‌های پژوهش ترکیبی. ترجمه: علیرضا کیا منش و جاوید سرایی. تهران: انتشارات آییژ.
کریمی، ا.، صدیقی، ح.، و بابایی، ع. (1390). بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 42، شماره 2، صص 242-231.
کشاورز، س.، و موسوی، س. (1397). بررسی موانع و مشکلات و عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی: جالیزکاران شهرستان مرودشت. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 10، شماره 3، صص 172-151.
لوایی، آ.، و شعبانعلی فمی، ح. (1395). الگویی از عوامل محدود‌کننده محصولات ارگانیک از دیدگاه متخصصان کشاورزی شهرستان کرج: یک نظریه داده بنیان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-47، شماره 2، صص 656-647.
معین‌زاده، ف.، لشکرآرا، ف.، و امیدی نجف‌آبادی، م. (1395). شناسایی موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کشاورزان استان قزوین. فصلنامه پژوهش‌های زراعی در حاشیه کویر، دوره 13، شماره 2، صص 155-147.
منتی‌زاده، م.، و زمانی، غ.( 1391). تدوین مدل رفتار زیست‌محیطی زارعان شهرستان شیراز. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 8، شماره 2، صص 74-63.
وزارت جهاد کشاورزی. ( 1396). آمارنامه کشاورزی. معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی. تهران.
 
Altrawneh, M. (2016). Determine the barriers of organic agriculture implementation in Jordan. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22(1), 10-15.
Azam, M., and Shaheen, M. (2019). Decisional factors driving farmers to adopt organic farming India: Across-sectional study. International Journal of Social Economics, 46(4), 562-580.
FAO. (2013). FAO Statistical Yearbook 2013, World Food and Agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at:
He, C. (2012). Assessment of the impact of organic school meals to improve the school food environment and children’s awareness of healthy eating habits. PhD Dissertation. Department of Planning Faculty of Engineering and Science Aalborg University, Copenhagen.
Holliday, J. I. (2007). Facilitating conversion to organic production PhD Dissertation. University of Guelph, Canada.
Issa, I., and Hamm, U. (2017). Adoption of organic farming as an opportunity for Syrian farmers of fresh fruit and vegetables: an application of the theory of planned behavior and structural equation modeling. Journal of Sustainability, 9(11), 1-22.
Khaledi, M., Gray, R., Weseen, S., and Sawyer, E. (2007). Assessing the barriers to conversion to organic farming: An institutional analysis. Department of Agricultural Economics University of Saskatchewan.
Available at: <https://pdfs.semanticscholar.org/3884/>.
McCarthy, M., O’ Reilly, S., O’Sullivan, A., and Guerin, P. (2007). An investigation in to the determinans of commitment to organic farming in Ireland. Journal of Farm Management, 13(2), 135-152.
 Niaura, A. (2013). Using the theory of planned behavior to investigate the determinants of environmental behavior among youth. Environmental Research, Engineering and Management, 1(63), 74-81.
 Omidi Najafabadi, M. (2014). A gender sensitive analysis towards organic agriculture: a structural equation modeling approach. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 27(2), 225-240.
Padel, S. (2001). Conversion to organic farming: a typical example of the diffusion of an innovation? Sociologia Ruralis, 41(1). 40-61.
Partap, T. (2010). Emerging organic farming sector in Asia: A synthesis of challenges and opportunities. published by the Asian Productivity Organization. 8-21. Available at: <https://www.apo-tokyo.org/00e-books/>.
Rodriguez Baide, J. M. (2005). Barriers to adoption of sustainable agriculture practices in the south: change agents perspectives. Master of science thesis, Auburn University, Alabama.
Shams, A., and Hooshmandan, Z. (2017). Factors affecting wheat farmer’s attitudes toward organic farming. Polish Journal of Environmental Studies, 26(5), 2207-2214.
Sharifi, O., Sadati, S. A., Rostami Ghobadi, F., Sadati, S. A., Mohamadi, Y., and Taher Tolou Del, P. (2010). Barriers to conversion to organic farming: A case study in Babol county in Iran. African Journal of Agricultural Research. 5(16), 2260-2267.
Soltani, S., Azadi, H., Mahmoudi, H., and Witlox, F. (2013). Organic agriculture in Iran: Farmers’ barriers to and factors influencing adoption. Renewable Agriculture and Food Systems. 29(2), 1-9.
Willer, H., and Lernoud, J. (2019). The world of organic agriculture. Statistics and emerging trends 2019 (pp. 1-336). Research Institute of Organic Agriculture FiBL and IFOAM Organics International.‏ Available at: <http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2019.html>.
Yin, R. K. (2014). Case study research design and methods (5th ed). Thousand Oaks, CA: Sage.