نویسنده = محمد شریف شریف زاده
واکاوی وابستگی معیشتی کشاورزان به کشت و کار پنبه در استان گلستان

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-36

عماد نژادکریمی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


زیست‌بوم نوآفرینی کشاورزی در استان گلستان

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-22

10.22034/iaeej.2020.232032.1527

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان ساری

دوره 15، شماره 2، آذر 1398، صفحه 101-117

10.22034/iaeej.2019.190290.1436

خدیجه میرزایی خورشیدی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتستان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-103

محمود بهبهانی مطلق؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده؛ محمد رضا محبوبی