نویسنده = محمد شریف شریف زاده
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی وابستگی معیشتی کشاورزان به کشت و کار پنبه در استان گلستان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 17-36

عماد نژادکریمی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


2. زیست‌بوم نوآفرینی کشاورزی در استان گلستان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-22

10.22034/iaeej.2020.232032.1527

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


3. ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان ساری

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-117

10.22034/iaeej.2019.190290.1436

خدیجه میرزایی خورشیدی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


5. واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتستان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-103

محمود بهبهانی مطلق؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده؛ محمد رضا محبوبی