کلیدواژه‌ها = نظام نوین ترویج کشاورزی
شناسایی مؤلفه‌ها و الزامات نظام ترویج کشاورزی تکثرگرا در ایران

دوره 19، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 45-64

مدینه عثمانپور؛ روح اله رضائی؛ فرزاد اسکندری؛ عبدالله موموندی


راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش در نظام نوین ترویج کشاورزی (مورد مطالعه: استان زنجان)

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 61-71

زهرا طاهری؛ عنایت عباسی؛ مسعود بیژنی؛ جواد قاسمی


راهبردهای بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 2، آذر 1398، صفحه 223-251

10.22034/iaeej.2020.199832.1450

کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏ شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 21-35

ندا علیزاده؛ حسن علیپور؛ علیرضا نیکویی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ بهروز حسن پور