دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-132 
3. واکاوی وابستگی معیشتی کشاورزان به کشت و کار پنبه در استان گلستان

صفحه 17-36

عماد نژادکریمی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


7. واکاوی پایداری صنعت نوغانداری در استان گیلان

صفحه 85-99

محمدکریم معتمد؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی


9. بررسی عوامل مؤثر بر فقر اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مورد مطالعه شهرستان کرمانشاه)

صفحه 119-132

ساجده مشایخی؛ همایون مرادنژادی؛ سمیره صی محمدی؛ علی اصغر میرک زاده