کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
دانش اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار در استان کرمان

دوره 18، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 87-105

منصوره کاشف گنج دره در؛ کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


طراحی مدل مشارکت بانک کشاورزی در ترویج و آموزش نوآوری و کارآفرینی بخش کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، خرداد 1400، صفحه 159-167

محمد نصرتی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید جمال الدین فرج‌الله حسینی


سازه های موثر و موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شیراز

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 39-51

بنت الهدی ایزدی؛ کورش رضائی مقدم؛ علی اسداله‏ پور


ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-30

شاپور ظریفیان؛ اسماعیل پیش بهار؛ مهدی عادلی ساردوئی؛ امید شریفی


عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت

دوره 9، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 141-152

حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ معصومه فروزانی


ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

دوره 8، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 105-118

حشمت اله سعدی؛ عطیه سلیمانی