دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-230 
شناسایی عوامل مؤثر برافزایش تاب‌آوری کشاورزان دشت سیستان در مواجهه با خشکسالی

صفحه 161-179

زهرا خاکی‌فیروز؛ مهرداد نیک نامی؛ مرضیه کشاورز؛ محمدصادق صبوری


تحلیل بازیگران مؤثر در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در حوضه آبریز کرخه علیا

صفحه 196-181

فاطمه سپهوند؛ کریم نادری مهدیی؛ سعید غلامرضایی؛ مسعود بیژنی